Information in languages other than English

Young surfer

Photo: City Surf

The Coastal Conservancy serves all Californians. Most of the information and materials on our website are written in English, which does not reflect the linguistic diversity of our state. To obtain information in languages other than English, please contact taylor.samuelson (at) scc.ca.gov

 

Our vision is of a beautiful, restored, and accessible coast for current and future Californians. We act with others to protect and restore, and increase public access to, California’s coast, ocean, coastal watersheds and the San Francisco Bay Area.

 

 

La agencia estatal para la Conservación de la Costa (Coastal Conservancy) está al servicio de todos los californianos. La mayor parte de la información y los materiales de nuestro sitio web están escritos en inglés, lo que no refleja la diversidad lingüística de nuestro estado. Para obtener información en otros idiomas distintos del inglés, póngase en contacto con taylor.samuelson@scc.ca.gov

 

Nuestra visión es contar con una costa hermosa, restaurada y accesible para los californianos actuales y futuros. Colaboramos con otros interesados para proteger y restaurar la costa de California, el océano, las cuencas hidrográficas costeras y el área de la bahía de San Francisco, así como para aumentar el acceso público a los mismos.

 

 

海岸保護局 (Coastal Conservancy) 為所有加州人提供服務。我們網站上的大部分資訊和資料用英文編寫,這種情況沒能反映出本州的語言多樣性。如要獲取以非英文編寫的資訊,請聯絡 taylor.samuelson@scc.ca.gov。

 

我們的願景是為現在以及未來的加州人打造美麗、修復完好且開放的海岸。我們與其他各方一起行動,共同保護並修復加州的海岸、海洋、沿海流域及三藩市灣區,讓更多人士遊覽這些區域。

 

Ang Ahensiya ng Konserbasyon sa may Baybayin (Coastal Conservancy) ay naglilingkod sa lahat ng taga- California. Karamihan ng impormasyon at materyales sa aming website ay nakasulat sa Ingles, na hindi sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng wika ng ating estado. Upang makakuha ng impormasyon sa iba pang mga wika maliban sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa taylor.samuelson@scc.ca.gov

 

Ang aming mithiin ay magkaroon ng baybayin na maganda, muling naibalik sa kaayusan, at maa-access para sa mga taga-California sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kumikilos kami kasama ng iba pa upang maprotektahan, maibalik ang kagandahan, at pataasin ang pag-access ng publiko sa baybayin ng California, sa karagatan, sa mga watershed sa may baybayin, at sa Baybaying Lugar ng San Francisco (San Francisco Bay Area).

 

 

Cơ quan Bảo Tồn Vùng Duyên Hải (Coastal Conservancy) phục vụ mọi cư dân California. Hầu hết thông tin và tài liệu có trên trang web của chúng tôi được viết bằng tiếng Anh và điều này chưa phản ánh được sự đa dạng về ngôn ngữ của tiểu bang chúng ta. Để nhận thông tin bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên hệ taylor.samuelson@scc.ca.gov

 

Tầm nhìn của chúng tôi là đảm bảo một dải bờ biển xinh đẹp, được phục hồi và có thể phục vụ cho mọi cư dân California hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng tôi phối hợp với nhiều cơ quan khác để bảo vệ và khôi phục, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận của công chúng đến các khu vực bờ biển, đại dương, lưu vực ven biển và Khu vực Vịnh San Francisco của California.

 

Cov kev pab cuam txhais lus thiab txhais ntawv, muaj suav nrog cov hom lus uas tau muab sau cim cia, tuaj yeem muab raws li kev thov. Los paub tseeb txog tsab peev xwm ua tau ntawm cov kev pab cuam no, thov ua koj qhov kev thov yeem ntxov twb haj yam zoo thiab tsis txhob ua lig tshaj li tsib hnub ua hauj lwmua ntej ntawm qhov xwm txheej uas los ntawm kev hu tiv tauj Taylor Samuelson ntawm taylor.samuelson@scc.ca.gov.

خدمات ترجمھ کتبی و شفاھی ، از جملھ زبان اشاره، ممکن است در صورت درخواست ارائھ شود. برای اطمینان از در دسترس بودن این خدمات ،
و taylor.samuelson@scc.ca.gov بھ آدرس Taylor Samuelson لطفا در اسرع وقت و حداکثر پنج روز کاری قبل از رویداد از طریق تماس با
درخواست خود را مطرح کنید.

Latest News

Email List Icon Image Sign up and Stay Informed!

Visit the State of California Department of Public Health online for all the latest publicly available information and guidance on the COVID-19 virus Visit the State of California
Department of Public Health online
for all the latest publicly available information
and guidance on the COVID-19 virus

SCC/OPC Project Viewer Photo of sea otter in the ocean Help Save Sea Otters at Tax Time